Categories: STRAIPSNIAI
      Date: Dec 22, 2008
     Title: Sertifikuotos vadybos sistemos augančiam verslui
Sertifikuotos vadybos sistemos augančiam verslui

Vytautas Pivoras, sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje vadovas
Gerėjant Lietuvos ekonominei situacijai daugelis sėkmingai veikiančių įmonių ženkliai išaugo. Didėja šių įmonių pelnai, plečiasi veiklos sritys, daugėja padalinių Lietuvoje ir už jos ribų. Tačiau šie teigiami pasikeitimai dažnai sukelia ir daugybę naujų sunkumų. Iškyla naujų problemų ir uždavinių, su kuriais nebuvo susiduriama veiklos pradžioje, kai įmonė dar buvo nedidelė, ir joje dirbo tik keli darbuotojai. Su kokiomis gi problemomis susiduria augančios įmonės?

Pirma - tai darbuotojų skaičiaus augimas ir nuolatinė darbuotojų kaita, ko pasėkoje vis sunkiau užtikrinti tinkamą gaminių ar paslaugų kokybę. Be to, sunkiau išlaikyti reikiamą darbuotojų kompetenciją ir pasiekti, kad darbuotojai laikytųsi jų darbui keliamų reikalavimų. Taip pat atsiranda poreikis kurti procesų ir produktų kontrolės tvarką.

Siekdama toliau augti įmonė privalo pradėti sistemingą savo veiklos tobulinimo procesą. Būtina aiškiai apsibrėžti savo siekius, išgryninti svarbiausius tikslus bei sudaryti aiškų planą, kaip reikėtų siekti šių tikslų. Sėkmingam strateginių planų įgyvendinimui reikalinga visa eilė svarbių priemonių: tai tikslų įgyvendinimo kontrolė, nuolatinis ir išsamus esamos situacijos vertinimas, vartotojų poreikių analizė. Tam nuolat reikalinga atitinkama informacija.

Augančiose įmonėse išryškėja ir kitos problemos - tai nekokybiški gaminiai ar paslaugos, darbo režimų ir kitų reikalavimų nesilaikymas, įvairūs nukrypimai, ne laiku, netiksliai, neteisingai atliekamos užduotys, klientų nusiskundimai, problemos su įranga, įvairūs incidentai ir t.t. Taip pat gali atsirasti ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ar su verslo informacijos valdymu susijusių problemų. Ne retai įmonėse naudojamasi „gaisrų gesinimo“ principu – sprendžiamos tik tos problemos, kurios gresia įmonės žlugimu arba šalinamos tik jų pasekmės. Siekiant išvengti pavojų verslui reikia ne tik savalaikiai spręsti šias problemas, bet ir panaikinti jų priežastis, įvertinti galimas problemas. Kitaip tariant, reikalingas sistemingas įvairių rizikų valdymas.

Akivaizdu, kad verslo augimas reikalauja ir įmonės valdymo lygio augimo. Vadybos metodai, kurių pilnai pakako penkių darbuotojų įmonei, visiškai netinkami penkiasdešimties dirbančiųjų kolektyvui. Taigi, išaugus verslui, įmonės vadovybė turi suvokti poreikį keistis bei priimti ryžtingus sprendimus, pasirinkdama organizacijos tobulinimo kelius. Metodų, kaip tobulinti veiklos valdymą, yra labai daug, tačiau patys pagrindiniai ir visuotinai pripažinti bet kokios organizacijos funkcionavimo principai, galintys užtikrinti sėkmingą jos plėtrą, yra apibrėžti tarptautiniuose vadybos standartuose ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 ir t.t.

ISO 9001 yra pats populiariausias ir dažniausiai taikomas vadybos standartas. Jame apibrėžiami reikalavimai organizacijos kokybės vadybos sistemai. Pagrindinis šios sistemos tikslas - užtikrinti įmonės gaminių ar paslaugų kokybę ir vartotojų pasitenkinimą. Tačiau toks standarto pavadinimas gali sukelti klaidingą įspūdį, kad standartas apsiriboja tik reikalavimais kokybės palaikymui. Tai ne visai teisingas požiūris. Šio standarto reikalavimai apima visas pagrindines įmonės veiklos sritis. Standarte pateiktų principų visuma apibrėžia tam tikrą organizacijos veiklos modelį. Standartas ne šiaip pateikia atskirus reikalavimus, bet reikalauja sukurti vadybos sistemą. Būtent vadybos sistemos, o ne atskirų priemonių sukūrimas leidžia sėkmingai suvaldyti įmonės veiklą ir užtikrinti jos plėtrą. Standarte pateikti reikalavimai nėra tik teoriniai ir skirti tik idealioms įmonėms. Šie reikalavimai apibrėžti ir ne kartą tobulinti remiantis realia daugelio vedančiųjų pasaulio įmonių patirtimi. Standarte apibrėžtų principų taikymas leido Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių ekonomikas pakelti į kokybiškai aukštesnį lygį.

Taigi kokie įmonės, kurioje įdiegta vadybos sistema, pilnai atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus, privalumai? Visų pirma tokia įmonė sistemingai planuoja, vykdo ir kontroliuoja savo veiklą! Tokia įmonė yra aiškiai apsibrėžusi savo veiklos procesus, darbuotojų atsakomybes, įgaliojimus ir reikalavimus kompetencijai ir užtikrina nuolatinį savo darbuotojų kompetencijos kėlimą ten, kur to reikia. Parengtas veiklos procedūras tiksliai turi vykdyti darbuotojai. Ši įmonė nuolat tikrina ir analizuoja savo veiklos rodiklius, sistemingai sprendžia iškylančias problemas bei analizuoja vartotojų nusiskundimus ir norus. Ir tai tik dalis sričių, kurias padeda suvaldyti vadybos sistema, sukurta pagal ISO 9001 standarto reikalavimus.

 Tačiau be bendrųjų įmonės veiklos sričių yra visa eilė specifinių aspektų, kurių valdymui sukurti atskiri vadybos standartai. Pavyzdžiui, siekiant suvaldyti rizikas ir specifines kokybės problemas maisto pramonėje bei siekiant užtikrinti maisto saugumą visoje gamybos ir tiekimo grandinėje iki pat jo suvartojimo, sukurtas ISO 22000 maisto saugos vadybos standartas, papildantis reikalavimus, pateiktus ISO 9001 standarte.

Atitikčiai aplinkosaugos teisiniams reikalavimams, pasirengimui avarinėms situacijoms bei įmonės aplinkosaugos aspektų valdymui užtikrinti sukurtas ISO 14001 standartas, kuriame pateikiami reikalavimai aplinkos vadybos sistemai.

 Įmonėms, kurių veikla susijusi su padidinta rizika darbuotojų saugai ir sveikatai, galėtų pagelbėti vadybos sistema, patobulinta siekiant atitikti OHSAS 18001 standarto reikalavimus.

 Kita rizikos sritis, kurią vis aiškiau pradeda suvokti Lietuvos įmonės, yra informacijos saugumo valdymas. Šiais laikais ne retai pagrindinę įmonės vertę sudaro ne tiek technologijos ir nekilnojamas turtas, kiek informacija. Kartais jos praradimas gali sukelti didesnius nuostolius nei gamybos problemos ar rinkų svyravimai. Informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumo išsaugojimą, apsaugą nuo sugadinimo, „nutekėjimo“, pakeitimo ar praradimo gali užtikrinti informacijos saugumo valdymo sistema, parengta pagal ISO 27001 standarto reikalavimus.

Visų šių standartų taikymas yra savanoriškas. Įmonė pati pasirenka, kuriuos iš apibrėžtų principų ir kaip pritaikyti savo veikloje. Tačiau jeigu įmonė siekia tinkamo šių sistemų funkcionavimo, didesnio partnerių pasitikėjimo, jei įmonės tikslas - įsitvirtinti savo šalies ir užsienio rinkose ar pakelti savo įmonės vertę, nepakanka vienpusiškai deklaruoti apie standartizuotos vadybos sistemos funkcionavimą. Įmonės veiklą audituoti ir išduoti sertifikatą, patvirtinantį, kad jos vadybos sistema atitinka vieno ar kito tarptautinio standarto reikalavimus, gali tik tam akredituotos sertifikavimo įstaigos.

UAB „TUV UOLEKTIS“ yra vienos vedančiųjų Lietuvoje Vokietijos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinys. Įmonė nuolat rengia mokymus įmonių, diegiančių ir tobulinančių vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus, vadovams ir specialistams. Mokymus veda kvalifikuoti TÜV CERT auditoriai. Šių mokymų metu lektoriai perteikia patirtį, įgytą sertifikuojant kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas. TÜV Thüringen e.V. Lietuvoje jau sertifikavo 352 kokybės vadybos sistemas, 155 aplinkos apsaugos vadybos sistemas ir 13 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų. TÜV Thüringen e.V. išduoda TIC (TUV International Certification) ir TUV CERT sertifikatus. TÜV CERT yra viena didžiausių sertifikavimo įstaigų pasaulyje, šios organizacijos išduoti sertifikatai pripažįstami visame pasaulyje. TIC ir TÜV CERT ženklai asocijuojami su kokybiškus produktus gaminančiomis ir kokybiškas paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Daugiau informacijos www.tuvuolektis.lt